ລະບົບ G-Web Platform

ລະບົບເວັບໄຊລັດຖະບານ ແມ່ນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງ ເປັນລະບົບໂຕແບບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເວັບໄຊຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ.                    

ເພື່ອໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດ ໄພແນໃສ່ການເຜີຍແຜ່, ປະຊາສຳພັນ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ  ພາກລັດດ້ວຍກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.

ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ

(G-Web Platform) ເຊີ່ງປະກອບມີ:

1.PHP Version 7.x
2.Yii Framework 2.x
3.Bootstrap 3.x
4.HTML
5.JavaScript + jQuery
6.MySQL Version >= 5.6
7.Apache 2.x
8.OS Linux or Windows

ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ກະຊວງ ຕສ

ໂທ: 021 316600

ເວັບ: www.egc.gov.la

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
ໜັງສືພິມ